Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Устав

ПечатЕ-мейл

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ФОНДАЦИЯ В ЧАСТНА ПОЛЗА
“ХЕРМЕС”

Общи положения
Правен статут

Чл. 1.
(1)Фондацията е некорпоративно юридическо лице с нестопанска цел и се учредява в частна полза, в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2)Фондацията се учредява със сумата oт 1000 /хиляда/ лв., която се предоставя безвъзмездно от учредителя Ахмед Демир Доган.

Наименование и седалище

Чл.2.
(1)Наименованието на фондацията е “ХЕРМЕС”
(2)Седалището на  фондацията е в град София.
(3)Адресът на управление на фондацията е: Община “Възраждане”, бул. “Александър Стамболийски” № 45А.
(4)Наименованието на фондацията, седалището и адреса на управление, както и данни за регистрацията, вкл. и БУЛСТАТ номер се поставят върху всички нейни писмени изявления.
(5)Фондацията ще извършва дейност в частна полза.

Цели на фондацията

Чл.3.
Целите на фондацията са: Изграждане и възстановяване на детски градини, училища, читалища и духовни храмове в Република България. Отпускане на стипендии в системата на образованието за всички степени на обучение. Стимулиране на надарени деца.

Чл.4.
(1)За постигане на своите цели фондацията осъществява следните дейности:
1.Организира проучването на проблемите, свързани с развитието на здравеопазването.
2.Набира и обработва информация, свързана с целите на фондацията.
3.Организира набирането на средства и ги предоставя за проучвания, проекти и разработки, свързани с целите на фондацията.
4.Подпомага и насърчава организирането на научни конференции и срещи, посветени на проблемите на младежта и образованието.
5.Осъществява и поддържа връзки със средствата за масово осведомяване и провежда целенасочена дейност за запознаване на обществото с целите и работата на фондацията.
6.Извършва разяснителна и пропагандна дейност за привличане на дарители от страната и чужбина.
7.Осъществява сътрудничество със сходни по цели и дейности организации.
8.Участва и съдейства в проекти на правителството в области, сходни с целите на фондацията.
(2)За постигане на своите цели фондацията може да участва и във всякакви други дейности, разрешени от закона.
(3)За постигане на своите цели фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност със следния предмет: Сделки с интелектуална собственост, в това число сключване на авторски и лицензионни договори, организиране на конференции, семинари, викторини в страната и чужбина ,като използва приходите от тази дейност за постигане целите на фондацията.

Имущество. Набиране на средства
Имущество

Чл.5.
(1)Имуществото на фондацията се състои от:
1.Дарения, завещания и други пожертвования;
2.Приходи от стопанисване имуществото на фондацията;
3.Приходи от стопанската дейност на фондацията;
4.Други източници, разрешени от закона.
(2)Имуществото съставлява единен фонд и се изчислява в български лева.

Набиране на средства

Чл.6.
(1)Средствата за дейността на фондацията се набират от даренията, завещанията и другите, разрешени от закона източници, направени от местни и чужди физически и юридически лица, както и от стопанската дейност на фондацията.
(2)Предоставянето на средствата може да бъде направено безусловно или под условие. Средствата, предоставени под условие, което има политически характер или противоречи на закона или учредителния акт и целите на фондацията не се приемат.
(3)Лицата, предоставили средства на фондацията, могат да поискат с тях да бъде учредена награда или стипендия, специален фонд, или по друг начин да изразят волята си за тяхното оползотворяване.

Финансиране на дейността
Източници на финансиране

Чл.7.
Дейността на фондацията се финансира от приходите от имуществото, от стопанската дейност и от целево направените дарения и други източници от български и чуждестранни физически и юридически лица.

Управление на финансовите средства

Чл.8.
За съхраняване и увеличаване на имуществото си фондацията:
1.Прави вложения в банкови депозити и ценни книжа;
2.Участва съвместно с други лица и/или образува самостоятелно търговски дружества.
3.Придобива недвижими имоти и ограничени вещни права, права върху движими  вещи, вземания, като самата фондация не извършва стопанска дейност.


Устройство, управление и представителство
Устройство

Чл.9.
(1)Фондацията има  управителен орган, наречен Управителен съвет, в състав:

Председател на Управителния съвет:

Ахмед Демир Доган

и членове :

Биршен Исмаилова Яхова

(2)По решение на Управителния съвет могат да бъдат създавани помощни структури, които да подпомагат дейността на фондацията - експертни помощни структури, които да подпомагат дейността на фондацията - експертни съвети, конкурсни комисии, административен персонал и др., чиито вид и състав се назначава от него.
(3)За себе си учредителят запазва правата по чл.13.

Управителен орган

Чл.10.
(1)Управителният съвет на фондацията е управителен орган, който се избира от учредителя.
(2)Мандатът на Управителния съвет не се ограничава със срок.
(3)Управителният съвет се произнася с решения, взети на заседания, които се вписват в специална книга на Управителния съвет, в хронологичен ред.
(4)Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство.

Чл.11.
(1)Член на Управителния съвет може да бъде освободен по негово искане, отправено с писмено предизвестие до Учредителя, не по-малко от два месеца преди датата на освобождаването.
(2)В случай, че Председателят не е учредител, той може да бъде освободен  и преди изтичане на неговия мандат без предизвестие, когато се установи, че действа против интересите на фондацията.
(3)Председателят може да бъде освободен без предизвестие от учредителя преди изтичане на неговия мандат и поради обективна невъзможност, свързана със заболяване, отсъствие и др., за изпълнение на неговите задължения.

Представителство

Чл.12.
Фондацията се представлява от членовете на Управителния съвет заедно и поотделно.

Запазени права

Чл.13.
(1)За себе си учредителят запазва правото:
1.Да изменя и допълва учредителния акт (устава) на фондацията.
2.Да избира и освобождава членовете на управителния съвет / в случай, че не са учредители/ и членовете на Управителния съвет на фондацията по всяко време, когато обстоятелствата налагат това, както и да извършва цялостни проверки на дейността на фондацията.
3.Да взема решение за преобразуване и прекратяване на фондацията.
4.В случай на прекратяване на фондацията, действа като ликвидатор.
5.Да получи, след ликвидация при прекратяването на фондацията, цялото нейно налично имущество.
(2)В случай, че учредителят почине, бъде обявен за отсъстващ или поставен под запрещение, то запазените права по предходните алинеи преминават върху определено от него трето лице или ако такова не е определено - върху съответния орган на фондацията.

Правомощия на Управителния съвет

Чл.14.
(1)Управителният съвет на фондацията:

1.Ръководи и организира работата на фондацията.
2.Организира набирането на средства за дейността на фондацията.
3.Организира стопанисването на имуществото на фондацията.
4.Представлява фондацията.
5.Сключва трудови и граждански договори и ръководи административния персонал на фондацията.
6.Решава други въпроси, които в съответствие с учредителния акт са му възложени.
7.Взема решение за разходване на акумулираните от фондацията средства, в съответствие с целите и дейностите на фондацията.
8.Ръководи и контролира действията по разпореждане с имуществото на фондацията при спазване на учредителния акт.
9.Взема решения по всички други въпроси, отнасящи се до дейността на фондацията, с изключение на тези, за които учредителите не са запазили си правата по чл.13.

Правомощия на помощните органи

Чл.15.
Правата и задълженията на помощните органи се определят съгласно сключените с тях договори, в зависимост от вида и функциите им.

Срок и прекратяване и ликвидация на фондацията
Срок

Чл.16.
Фондацията не се ограничава със срок.
Прекратяване

Чл.17.
(1)Фондацията се прекратява с решение Управителния орган.
(2)Фондацията не се прекратява при смърт на учредителя.

Ликвидация

Чл.18.
(1)При прекратяване на фондацията се извършва ликвидация.
(2)Ликвидацията се извършва от Учредителя.

Имущество след ликвидация

Чл.19.
(1)Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се осъществява съобразно правилото на чл.13. от учредителния акт.
(2)Лицата, придобили имущество в резултат на ликвидация, отговарят за задълженията на фондацията до размера на придобитото.

Заключителни разпоредби

Чл.20.
За всички неуредени в този учредителен акт (устав) въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.