Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Tüzük

Yazdıre-Posta

ÖZEL YARARLI “HERMES” VAKFI
KURULUŞ AKDİ

UMUMİ HÜKÜMLER
Hukuki Statü

Madde 1.
/1/Vakıf, özel yararlı olması üzere Gayri Ticari Amaçlı Tüzel Kişiler Kanunu düzenince kurulan  ticari amaçlı ve kurumsal olmayan bir tüzel kişidir.
/2/Vakıf, kurucusu Ahmed Demir Doğan tarafından karşılıksız olarak vakfedilen 1.000 (bin) Leva bedelle kurulmaktadır.

Ad ve Merkez

Madde 2.
/1/Vakfın adı “HERMES” tir.
/2/Vakfın merkezi Sofya’dır.
/3/Vakfın yönetim adresi, “Vızrajdane” Belediyesi, “Aleksandır Stamboliyski” cad. No 45A ‘dır.
/4/Vakfın tüm yazışma ve belgelerinde BULSTAT istatistik kayıt no’su dahil olmak üzere vakfın adı, merkezi, yönetim adresi ve tescil bilgileri belirtilir.
/5/ Vakfı, özel yararlı faaliyet yürütecektir.
Vakfın Amaçları

Madde 3.
Vakfın amacı: Bulgaristan Cumhuriyeti’nde çocuk yuvaları, okul, kültür ocakları ve tapınaklar kurma ve yenileme; Eğitim sisteminde tüm eğitim dereceleri için burs verme; Üstün yetenekli çocukları teşvik etmektir.

Madde 4.
/1/Vakıf, amaçlarına ulaşmak üzere:
1.Sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle ilgili sorunların araştırılmasını organize etme.
2.Amaçlarıyla ilgili bilgi toplama ve işleme.
3.Para toplama ve toplanan paraları vakfın amaçlarıyla ilgili araştırma, geliştirme ve proje gerçekleştirme çalışmaları finanse etme.
4.Gençlere ve eğitimdeki sorunlara adanan bilimsel konferans ve toplantılar organize edilmesini teşvik etme ve yardımcı olma.
5.Medya kuruluşlarıyla bağlantı ve irtibatlarda bulunarak vakfın amaç ve çalışmalarını kamuya tanıtma amaçlı  çalışmalar yürütme.
6.Yurttan ve yabancı ülkelerden bağışçı temin edilmesi üzere tanıtma ve propaganda çalışmaları yürütme.
7.Benzer amaçlı örgütlerle işbirliği gerçekleştirme.
8.Hükümetin, vakfın amaçlarına yakın alanlardaki projelerine katılma ve katkıda bulunma
çalışmaları yürütecektir.
/2/Vakıf, amaçlarına ulaşmak için yasalarca müsaade edilen her türlü başka faaliyetlere da katılabilir.
/3/Vakıf, amaçlarına ulaşmak üzere:  yürüteceği faaliyetten elde edeceği gelirleri vakfın amaçlarına ulaştırılması doğrultusunda  kullanarak   müellif ve lisans sözleşmeleri akdedilme dahil, fikri mülkiyet işlemleri, yurtta ve yabancı ülkelerde konferans, seminer ve bilgi yarışmaları organizasyonu alanında ek olarak ticari faaliyet yürütebilir.

Mal Varlığı. Para Toplama
Mal Varlığı

Madde 5.
/1/Vakfın malvarlığı:
1.Bağış, vasiyet veya başka tür yollardan vakfa özgülenen varlıklardan;
2.Vakfa ait varlıkların işletilmesinden sağlanan gelirlerden;
3.Vakfın ticaret faaliyetinden sağlanan gelirlerden;
4.Yasalarca müsaade edilen sair kaynaklardan temin edilen varlıklardan oluşmaktadır.
/2/Vakfın malvarlığı tek bir fon olup Bulgar Leva’sı olarak hesaplanır.

Para Toplama

Madde 6.
/1/Vakfın faaliyeti için gereken paralar yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan bağış, vasiyet ve yasalarca yasaklanmayan sair kaynaklardan olduğu gibi vakfın ticaret faaliyetinden de temin edilir.
/2/Vakfa tahsis edilen paralar şartsız veya şart altında  verilebilir. Siyasi nitelikli veya yasalara, vakfın kuruluş akdine veya amaçlarına aykırı olan şartlarla verilen  paralar kabul edilmez.
/3/Vakfa para veren kişiler, verdikleri paralarla ödül veya burs tesis edilmesini, özel bir fon oluşturulmasını veya iradelerine göre paraların başka bir amaç doğrultusunda kullanılmasını isteyebilirler.

Faaliyet Finansmanı
Finansman Kaynakları

Madde 7.
Vakfın faaliyeti, vakfın mal varlığından ve ticari faaliyetinden elde edilen gelirlerden ve Bulgar ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan bağış ve sair kaynaklardan finanse edilir.
Finansmanın Yönetimi

Madde 8.
Vakıf, mal varlığını korumak ve artırmak üzere:
1.Banka mevduat hesapları şeklinde ve kıymetli evraklara yatırım yapar.
2.Başka kişilerle  birlikte veya tek başına ticari şirketler kurar.
3.Vakıf bizzat ticari faaliyet yürütmemesi kaydıyla gayrimenkuller veya sınırlı aynı haklar, alacak ve menkul kıymet ve varlıklar üzerinde haklar edinebilir.

Yapı, İdare ve Temsil
Yapı

Madde 9.
/1/Vakfın, aşağıda belirtilen kişilerden oluşan ve Yönetim Kurulu olarak adlandırılan yönetim organı vardır.
Yönetim kurulu başkanı:
Ahmed Demir Doğan

Yönetim kurulu üyeleri:

Birşen İsmailova Yahova

Cinsi ve terkibi Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi üzere vakıf faaliyetinin yürütülmesine yardımcı olmaları amacıyla  Yönetim Kurulu kararıyla eksper strüktürleri, eksper kurulları ve konkur komisyonları gibi yardımcı strüktürler oluşturulabilir ve göreve idari personel atanabilir.
/2/Kurucu, 13. madde haklarını kendisine saklı tutmaktadır.

Yönetim Organı

Madde 10.
/1/Yönetim Kurulu, vakfın kurucusu tarafından seçilen yönetim organıdır.
/2/Yönetim kurulunun görev süresi herhangi bir süreyle sınırlı değildir.
/3/Yönetim kurulu, düzenlenen toplantılarında Yönetim Kurulunun özel defterine kronolojik sıralarına göre kaydedilen kararlar kabul eder.
/4/Yönetim Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır.

Madde 11.
/1/Yönetim kurulu üyeleri, en az iki ay öncesinden vakıf kurucusuna ön bildirim tebliğ etmeleri yoluyla istekleri üzere üyelik görevlerinden alınabilir.
/2/Eğer kurucu değilse, başkan, vakfın menfaatlerine aykırı davrandığı tespit edildiği hallerde ön bildirim tebliği edilmesine gerek kalmaksızın görev süresinin bitiminden önce görevinden alınabilir.
/3/Kurucu, hastalık, işbaşında bulunamama vb. gibi nedenlerden dolayı başkanın objektif olarak yükümlülüklerini ifa edemediği hallerde de ön bildirim tebliği edilmesine gerek kalmaksızın başkanı görev süresinin bitiminden önce görevinden alınabilir.

Temsil

Madde 12.
Vakıf, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından birlikte ve münferiden temsil edilir.

Saklı Haklar

Madde 13.
/1/Kurucu:
1.Vakfın kuruluş akdinde (tüzüğünde) değişiklik ve ilave yapma;
2.Vakfın Yönetim Kurulu üyelerini seçme ve gerektiği hallerde onları istediği zaman görevden alma (eğer kurucu değilseler), vakfın bütün faaliyetini denetleme;
3.Vakfı dönüştürme ve kapatma;
4.Vakfın kapatılması halinde tasfiye görevlisi olarak hareket etme;
5.Kapatılıp tasfiye edilmesinden sonra vakfın mevcut olan tüm mal varlığını kendisine mal etme
haklarını saklı tutmaktadır.
/2/Eğer kurucu vefat ederse, kayıp olduğu ilân edilirse veya hacir altına alınırsa, önceki fıkrada sayılan saklı haklar, kurucunun belirlediği üçüncü bir kişi üzerine, böyle bir kişi belirlenmemiş olduğu hallerde ise ilgili vakıf organının üzerine geçer.

Yönetim Kurulunun Yetkileri

Madde 14.
/1/Vakfın Yönetim Kurulu:
1.Vakfın çalışmalarını organize ve idare eder;
2.Vakfın çalışmaları için para toplanmasını organize eder;
3.Vakıf mal varlıklarının idare edilmesini organize eder;
4.Vakfı temsil eder.
5.Hizmet sözleşmeleri ve serbest çalışma iş sözleşmeleri akdeder ve vakfın idari personelini yönetir.
6.Kuruluş akdi ile kendisine havale edilen sair iş ve konuları karar bağlar. 
7.Vakıf tarafından toplanan fonların vakfın amacı ve faaliyeti doğrultusunda nasıl kullanılacağına karar verir.
8.Kuruluş akdine uyarak vakfın mal varlığı ile ilgili tasarrufi muamelelerin idare ve kontrol eder;
9.Onüçüncü madde uyarınca kurucuların saklı tutulan hakları hariç, vakfın faaliyetiyle ilgili olan tüm diğer konuları karara bağlar.

Yardımcı Organlarının Yetkileri

Madde 15.
Yardımcı organlarının hak ve yükümlülükleri, türü ve fonksiyonlarına göre kendileriyle akdedilen sözleşmelerde düzenlenir.

Vakfın Süresi, Kapatılma ve Tasfiye
Süre

Madde 16.
Vakıf herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

Kapatılma

Madde 17.
/1/Vakıf yönetim organının kararıyla kapatılır.
/2/Kurucunun vefat etmesinde vakıf kapatılmaz.

Tasfiye

Madde 18.
/1/Vakfın kapatılmasında tasfiye yapılır.
/2/Tasfiye Kurucu tarafından gerçekleştirilir.

Tasfiyeden Sonra Kalan Mal Varlığı

Madde 19.
/1/Kreditörlere olan borçların ödenmesinden sonra kalan mal varlığının paylaşımı Kuruluş akdinin 13. maddesi kuralınca yapılır.
/2/Tasfiye sonucunda mal varlığı sahiplenen kişiler, edindikleri varlığın bedeline kadar vakfın borçlarından sorumludur.

Son Hükümler

Madde 20.
İşbu kuruluş akdinde (tüzükte) hakkında hüküm bulunmayan tüm konulara Bulgar mevzuatının hükümleri uygulanır.

İşbu kuruluş akdi (tüzük) kurucu tarafından .......... 2006 tarihinde tanzim edilmiştir.


Kurucu: ...............................