Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Пенсионната реформа

ПечатЕ-мейл

Петък, 25 Февруари 2011 13:26

Във връзка със зачестили запитвания г-н Хасан Адемов, народен представител и член на социалната комисия, даде разяснения за последните промени в Кодекса за социално осигуряване, касаещи новите правила за придобиване право на пенсия.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ

От 01.01.2011 г. мъжете в България ще придобиват право на пенсия само, ако задължително отговарят на следните две условия:

1. 63 г. възраст;

2. 37 г. осигурителен стаж;

3. нямат значение сборът от стаж + възраст (отпадат точките);

От 01.01.2011 г. жените в България ще придобият право на пенсия за стаж и възраст само ако отговарят задължително на следните условия:

1. 60 г. възраст;

2. 34 г. осигурителен стаж;

3. отпада изискването за сборът от стаж + възраст = 94 (отпадат точките).

От 01.01.2011 г. отпада точковата система, която позволяваше хората, на които не им достига стаж да си го допълнят от възраст.

Например:

1. Мъж на възраст 64 г. и стаж 36 г., въпреки че има сбор стаж + възраст = 100 не може да се пенсионира докато не изпълни задължително две условия:

· Възраст – 63 г.

· Стаж – 37 г.

2. Жена на възраст 61 г. и стаж 33 г., въпреки че има 94 точки не може да се пенсионира, докато не отговори на двете задължителни условия:

· Възраст 60 г.

· Стаж 34 г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТКУПУВАНЕ НА СТАЖ

От 01.01.2011 г. отпада възможността за разсрочено купуване на недостигащ стаж. Цялото недостигащо време се заплаща накуп.

Осигурителен стаж се купува до недостигащите 5 години, както на лицата с висше и полувисше образование, така и на всички останали до 2014 г.

Цената на месец недостигащ стаж при сегашния размер на минималния осигурителен доход – 420 лв. е 74.76 лв.

Например:

· В случай, че не достига една година стаж, то тя струва

12 x 74.76 лв. = 897.12 лв.

· Пет години недостигащ стаж =

897.12 лв. x 5 = 4 485, 60 лв.

В случай, че недостигащия стаж е повече от 5 години може да се придобие право на пенсия при възраст (мъже и жени) 65 г. и 15 г. реално изработен стаж (не се включва майчинство, казарма и друг дарен стаж).

ПЕНСИОНИРАНЕ НА КАТЕГОРИЙНИТЕ РАБОТНИЦИ

За миньори, летци, химици и др. работещи в условията на 1-ва и 2-ра категория труд, точковата система се запазва до 2014 г.

· За 1-ва категория задължителната възраст за пенсиониране за мъжете е 52 г., а за жените – 47 г., като се изискват и 100 точки (след преобразуване на стажа 3 за 5 години)

· Условията за подземните миньори са – 45 г. и 90 т.

· За 2-ра категория труд мъжете трябва да са навършили 57 годишна възраст, а жените – 52 годишна възраст при сбор от стаж и възраст – 100 точки (след преобразуване на стажа 4 за 5 години)

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ

Мъжете от 1-ва и 2-ра категория труд родени между 1952 г. – 1959 г. и жените от 1-ва и 2-ра категория труд родени между 1955 г. и 1959 г. през следващите три години до 2014 г. ще получават своите ранни пенсии от Националния осигурителен институт. На лицата, които не се възползват от възможността за ранно пенсиониране и продължат да работят по общия ред за 3-та категория, събраните пари от частния фонд ще се запазят и изплатят накрая, а при определени условия и на наследниците.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ

От 01.01.2012 г. задължителния за пенсия осигурителен стаж започва да се увеличава с по 4 месеца за всяка година – до достигане на:

· 40 г. стаж за мъжете (което е с 3 години повече от 2010 г.)

· 37 г. стаж за жените (което е с 3 години повече от 2010 г.)

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТТА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ

От 01.01.2021 г. пенсионната възраст започва да расте с по 6 месеца на година – до достигане на:

· 65 г. за мъжете (с две повече от 2010 г.)

· 63 г. за жените (с три повече от 2010 г.)

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

От 01.01.2011 г. вноската за пенсия се вдига с 1,8% и от 16 % сега става 17,8% за самоосигуряващите се лица. Работодател и работник продължават да си поделят вноските в съотношение 60:40, с изключение на случаите предвидени в закон – когато осигурителните вноски са изцяло за сметка на работодателя.

За първи път от догодина самоосигуряващи се лица ще внасят на различна база според облагаемия си доход за 2009 г. както следва:

· До 5 400 лв. минималния доход върху който се осигуряват е = 420 лв.

· От 5 401 лв. – 6 500 лв. минималния доход върху който се осигуряват е 450 лв.

· От 6 501 лв – 7 500 лв. минималния доход върху който се осигуряват е 500 лв.

· Над 7 500 лв. минималния доход върху който се осигуряват е 550 лв.

БОЛНИЧНИ И МАЙЧИНСТВО

Първите три дни болнични и за 2011 г. остават ангажимент на работодателя. Той ще плаща 70% от дневното възнаграждение, а от четвъртия ден се включва НОИ с 80% от надницата.

Срокът от който ще се изчислява размера на обезщетението се увеличава от сегашните 6 м. на 12 м.

Обезщетението за майчинство и безработица също ще се изчислява на базата на възнаграждението през последните 18 м. Ако има стаж по-малко от 18 м. за оставащите месеци се използва минималната работна заплата – 240 лв.

За достъп до право на обезщетение остава изискването за 12 м. стаж.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

Обезщетението за безработица става 60% от осигурителния доход, като продължение от 2010 г. Тези пари се отпускат само, ако работника е съкратен по искане на работодателя. В случай, че освобождаването е по взаимно съгласие или по вина на работника, се изплаща минималния размер – по 7.20 лв. на ден.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РАЗМЕРА НА ОТПУСНАТИТЕ ДО КРАЯ НА 2010 Г. ПЕНСИИ

· За 2011 г. се замразяват размерите на всички пенсии.

· Минималната пенсия за стаж и възраст остава 136,08 лв.

· Максималната пенсия за стаж и възраст остава 700 лв.

· Таванът на пенсиите се предвижда да отпадне от 2014 г.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ

В случай че едно лице е изпълнило условията за пенсиониране работодателят му може с един месец предизвестие да го освободи. Това е само възможност, а не задължение на работодателя и зависи изцяло от неговата преценка.

ГРАФИК ЗА ПРИЕТИТЕ ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННАТА СИСТЕМА

1 януари 2011г. Увеличаване на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с 1.8 пункта от 16% на 17,8%

1 януари 2011г. По-ефективни мерки за събираемост на осигурителните вноски, т.ч. чрез криминализиране укриването на осигурителни вноски

1 януари 2011г. – 31 декември 2013г. Нулеви вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”

1 януари 2012г. Увеличаване на стажа за работещите при 3-та категория труд по 4 месеца всяка календарна година до достигане на 37г. стаж за жените и 40г. стаж за мъжете през 2020г. Същото нарастване ще се прилага и за общия изискуем се стаж за работещите в МВР и МО и за учителите

1 януари 2014г. Отпада таванът на новоотпуснатите пенсии

1 януари 2014г. Започва плавно повишение на тавана на старите пенсии чрез увеличение на максималния осигурителен доход.

31 декември 2014г. До тогава условията за пенсиониране на работниците първа и втора категория труд няма да се променят

1 януари 2015г. Ранни пенсии за работещите при първа и втора категория труд ще се изплащат само от професионалните пенсионни фондове

1 януари 2017г. Тежестта на всяка година осигурителен стаж се увеличава от 1,1% на едно 1,2% за пенсиите свързани с трудова дейност

1 януари 2017г. Общият размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” се увеличава от 5% на 7% като разликата отива в УПФ

2017г. Дефицитът в Държавното обществено осигуряване се преодолява

1 януари 2021г. Нарастване на възрастта за пенсиониране на жените и мъжете с по 6 месеца до достигане на възраст 63г. за жените (2026г.) и 65г. за мъжете (2024г.)

След 2035г. Започва да се формира дефицит на Държавното обществено осигуряване, който ще се покрива от „Сребърния фонд”