Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

2011 - годината на доброволчеството

PrintE-mail

Friday, 25 February 2011 13:36

There are no translations available.

clip_image002Ракшан Моллова

Поводът за статията е настоящата 2011 година, обявена от Европейската Комисия за Година на доброволчеството. Ако се върнем назад във времето в живота на всеки от нас и/или погледнем в настоящето, ще открием периоди, моменти, когато сме вършели някаква дейност на чисто доброволна основа. А дали сме си задавали въпроса какъв е ефектът от нея за самия човек-доброволец и лицето и/или групата от хора, в чиято полза сме извършили нещо. А дали сме си мислели, че сме извършеното от нас на доброволна основа е било напразно, просто защото не получаваме материално възнаграждение.

Отговор на тези въпроси може да намерим в инициативата на Европейската Комисия, която обяви 2011 година за „Европейска година на доброволчеството”.

2011 г. е обявена за „Европейска година на доброволчеството”, за да може да приветстваме усилията на всеки гражданин в усилията му на доброволец, както и да привлечем вниманието на останалите към каузата на доброволчеството. Нейните конкретни цели са:

- разпространяване ползата от доброволчеството сред европейските граждани;

- подкрепа за европейските доброволчески организации;

- признателност към реализирани доброволческите дейности.

За да изясним теоретически и практически същността на (младежкото) доброволчество(то), е необходимо да разгледаме съответно ползите и проблемите пред реализирането му, както и крайния резултат за (младежите)-доброволци(те) и за конкретната местна общност.

Какво е доброволчеството? Първо, то е залегнало в няколко европейски програми: „Програма учене цял живот”, Програма Европа за гражданите” и Европейска доброволческа служба (ЕДС) на Програмата „Младежта в действие”. Доброволческите дейности в Програмата „Младежта в действие дават възможност на младежи от 18 до 30 годишна възраст да участват в доброволчески проекти, без да получават определено заплащане. Европейската доброволческа служба е процес на „обучение” за млади хора, даваща възможност за придобиване на умения и компетенции за личностно, образователно и професионално развитие чрез неформално обучение. В рамките на проекта участниците преминават през неформално обучение, благодарение на което те придобиват допълнителни умения, като надграждат знанията, получени по време на тяхното образование и професионален опит.

В какво се изразява реализирането на неформалното обучение? Доброволческата дейност може да се осъществява в различни сфери като култура, младеж, спорт, социални грижи, културно наследство, изкуство, гражданска закрила, екология, сътрудничество за развитие и др. Грантовете за Европейската доброволческа служба се предоставят за проектите, които по най-добър начин отразяват общите приоритети на програмата, т.е. участие на младите хора, културно разнообразие, европейско гражданство и социално включване. В дейността на ЕДС са включени една изпращаща организация, една организация-домакин и един доброволец. Но може да участват и повече организации-партньори, както и повече доброволци. При осъществяването на проекта младите участници имат възможност да се запознаят с културите на приемащата страна, да придобият умения по съответния език и биват технически подпомагани при изучаването му. Те преминават през обучение преди заминаването и пристигането си. Доброволецът осъществява ЕДС в страна, различна от страната на постоянно пребиваване.

Много важен аспект в доброволческата дейност е, че за дейностите не се полага заплащане и не са на пълно работно време и са за определен период (макс. 12 месеца). Те се осъществяват в полза на местната общност. Тоест, тук на преден план излизат възможностите младите хора чрез доброволчески дейности на европейско и международно ниво да бъдат ангажирани с конкретна местна общност.

Ползи от доброволчеството

  • Чрез участие в доброволческа дейност доброволците могат да получат добри познания по даден чужд език, да посетят конкретна страна, да се запознаят с нови приятели, да изучат културата на приемащата страна, да опознаят различните култури на другите изпращащи организации от съответните страни. Трябва да посочим, че това е и целта на „Мобилност на младите доброволци в и извън страните от Европейския съюз”, първата досега препоръка на Съвета в сферата на младежта, приета от страните-членки на ЕС през 2008 г.;
  • Доброволческите дейности представляват един много богат опит, способстващ развитието на социални учения и компетенции, както и чувство за солидарност към другите. Всички дейности, които се извършват от доброволци на различна възраст, са решаващи за развитието на демокрацията, един от основните принципи на Европейския съюз;
  • Доброволчеството също така е една възможност за придобиване на знания за конкретния индивид, като по този начин той си доразвива уменията и подобрява

самочувствието си;

  • Младите доброволци получават сертификат Youthpass, който удостоверява придобития неформален опит и представлява „голям плюс” в бъдещата професионална кариера и образователен път на доброволците;
  • Младите доброволци имат възможност да участват в разрешаването на конкретен проблем на местната общност;
  • Доброволчеството в Европа има значителен принос за развитието на икономиката, обществото като цяло и на отделния индивид. Изследванията сочат, че доброволчеството допринася за нарастването на Брутния вътрешен продукт от 0.5% на 5.0%. Освен това, бъдейки доброволци, изразяваме до известна степен гражданската си позиция, като участваме в процеса на доразвиване на две от най-важните европейски ценности: солидарност и социално сближаване;
  • Говорейки за осъществяването на вълната на икономиката на знанието, в което познанието и науката заемат превес над компонентите на вълната на индустриалната революция, е редно да посочим, че доброволчеството добавя определена стойност към реализирането на тази вълна чрез повишаване знанията на младежите именно чрез неформалното образование. Тоест тук отново опираме до основния въпрос за немалкия принос на младежта за по-пълното постигане на икономика, основана на знанието, принос, макар и основан на доброволен принцип. Другият момент е достъпът на младите хора до различни култури и тяхното опознаване, повишаване уменията за общуване в мултикултурна среда, както бе отбелязано по-горе. По-силна основана на знанието икономика съществува в региони и цивилизации, където съществуват редом едно до друго различни етнически, културни и религиозни общности.

Проблеми пред доброволчеството

Все още добровлочеството не може да бъде осъзнато в пълна степен. Но определено Европейската година на доброволчеството, която промотира активно гражданство, ще ни даде възможност да бъдем по-активни в изразяването на гражданската си позиция и повиши чувството ни на принадлежност към общността, в която живеем.

Когато говорим за доброволчеството, е необходимо да посочим причините за ниското му разпространение в дадена страна. Например, все още в някои страни инициативата за осъществяване на примерен акт на доброволчество често бива посрещната с малко недоверие и сарказъм от страна на наши приятели, роднини, близки и познати. Според проучванията за нивото на европейското доброволчество България спада към групата с най-нисък процент на доброволци, който е под 10%. Но добрата новина е тази, че в България възрастовата група, която доминира в извършването на доброволчески дейности, е младежката - от 15 до 30 годишна възраст.

Друг важен проблем пред доброволчеството е, че все още липсва специален общо-европейски закон за него главно поради разнообразния му характер в различните страни-членки на ЕС. В тази връзка е редно да посочим, че България е в процес на разработване на законова рамка на доброволчеството.

Тук е мястото да посочим и основните фактори, които подпомагат и спъват доброволчеството. Много често в различни изследвания и анкети като основни причини се посоват семейство, училище, религия и липсата на мотивация. Много важно е да се посочи и липсата на достатъчно информация по отношение на видовете доброволчески дейности и ползите от тяхното реализиране.

Ако трябва да направим една класификация, може би на първо място бихме поставили първо семейството като основната клетка в обществото, която формира човека като личност.

На второ място идва ролята на училището, което чрез образователната политика на държавата освен формалното обучение провежда и мероприятия в сферата на неформалното образование и в същото време насърчава младите хора към усъвършенстването му.

На трето място можем да поставим религията, която независимо от религиозната принадлежност на човека, приобщава личността към основните религиозни ценности – като правенето на добро, проявяване на милосърдие, състрадание и мотивация за подпомагане на нуждаещите се. Тук ще цитирам изказването на Еврокомисаря по Правосъдие, фундаментални права и гражданство Вивиан Рединг по отношение на Европейската година на доброволчеството: „Бъдете доброволци! Сега е времето да помогнем на тези, които помагат!”

Наистина доброволческите дейности осигуряват възможности за личностно, творческо и професионално развитие независимо дали е на доброволен принцип и не осигурява финансови печалби. Но за сметка на това получаваме шансове за увеличаване на възможностите за контакти, общуване, опознаване на различни културни ценности, работа в мултикултурна среда, решаване на определени местни проблеми, които в бъдеще водят до ефективни резултати.